LA IGP GALL DEL PENEDÈS JA ÉS UNA REALITAT

Des de l’any 2005 l’Àrea de Promoció Econòmica del Consell Comarcal va iniciar un treball conjunt amb els  Criadors de la Raça de Gallines Penedesenca per obtenir el que és una realitat l’any 2016, la Indicació Geogràfica protegida “IGP Gall del Penedès”.

Després de moltes reunions de treball amb el Departament d’Agricultura de la Generalitat, cercant  què s’impliquessin i ens donessin  suport en el tràmit de l’IGP Gall del Penedès ens van encarregar un estudi de viabilitat econòmica com a requisit previ abans d’iniciar l’expedient, atès que amb anterioritat els Criadors de la raça de Gallines Penedesenca havien tirat enrere aquesta demanda. Igualment, ens van fer la proposta d’una marca de qualitat col·lectiva en comptes de l’IGP.

L’any 2006 s’inicia l’estudi de viabilitat econòmica finançat en un  70% pel  Servei d’Ocupació de Catalunya i el  30% restant per part del Consell Comarcal. L’estudi el va portar a terme una empresa externa amb la implicació i participació de tots els criadors i tècnics de l’Àrea de Promoció Econòmica. L’estudi de viabilitat econòmica va  demostrar que l’IGP era un producte viable econòmicament i que suposava un impacte positiu pel territori.

L’any 2007 l’estudi  esmentat es  va presentar  al Departament d’Agricultura de la Generalitat i als mitjans de comunicació comarcals. És aleshores quan s’inicia i es prepara tot l’expedient de sol·licitud de l’IGP Gall del Penedès, amb el suport de la mateixa  empresa externa que havia fet l’estudi de viabilitat econòmica i  de les tècniques del Departament de Marques i Qualitat del Departament d’Agricultura de la Generalitat, les quals van assenyalant com esmenar i presentar tota la documentació des del Plec de Condicions, el Document Únic, el Manual de Qualitat, el projecte de Reglament  Intern, entre altres aspectes.

El dia 20 de juliol de 2009 es presenta la sol·licitud de la IGP “Gall del Penedès” al Registre del Departament d’Agricultura de la Generalitat.

Tant el Consell Comarcal com l’Associació de Criadors de la Raça de Gallines Penedesenca no van voler una  marca de qualitat  col·lectiva, atès l’esforç dels darrers anys i la voluntat de tirar endavant el projecte de l’IGP.

La sol·licitud  és denegada i  se’ns exposa que no s’adequa als requisits que estableix la normativa comunitària per les IGP’s. Proposen que fóra adient la creació d’una marca de qualitat col·lectiva. En aquell moment la demanda d’IGP’s a Europa era molt alta i exigent. Els tràmits eren molt lents i el Departament d’Agricultura de la Generalitat no podia assegurar un resultat positiu, motiu de la seva proposta.

L’any 2010 continuen les reunions de treball amb el Departament d’Agricultura de la Generalitat, que sol·licita un estudi diferencial i complementari per adjuntar al Plec de Condicions presentat al juliol de 2009.

És en aquest sentit que, l’any 2011, a través del Programa Productes de la Terra de la Diputació de Barcelona, es lliura una subvenció a l’Associació de Criadors de la Raça de Gallines Penedesenca per ajudar-los en l’estudi que porta a terme el Sr. Amadeu Francesc sobre la base de la dieta especifica del Gall del Penedès, amb l’encàrrec que l’estudi ha d’especificar la diferenciació territorial d’aquest producte que inclou el  granet de raïm.

Durant l’any 2012 s’encarrega a un tècnic que es  reuneixi periòdicament amb els criadors per validar i revisar el Reglament Intern de l’IGP, així com treballar amb altres observacions que es van fent des del Departament d’Agricultura de la Generalitat especialment, canvis que demana la Comissió Jurídica Assessora. En paral·lel, sorgeix el dubte del límit geogràfic de l’IGP i l’expedient comença a dilatar-se en el temps.

Per donar un nou impuls, l’any 2013 l’Àrea de Promoció Econòmica encarrega conjuntament amb el Departament de Cultura del Consell Comarcal un informe a l’historiador penedesenc Juan Soler i Bordes, finançat pel Programa Productes de la Terra de la Diputació de Barcelona, amb l’objectiu de recopilar tota la informació històrica de caràcter antropològic existent sobre el Gall del Penedès i, òbviament, establir uns límits geogràfics per poder defensar novament l’aprovació de la futura IGP Gall del Penedès.

El 22 de novembre de 2013 es presenta al Registre del Departament d’Agricultura de la Generalitat la sol·licitud de l’IGP Gall del Penedès per segona vegada, amb tota la documentació requerida.

L’any 2014, i a petició del Departament d’Agricultura de la Generalitat, es fan diverses esmenes a la documentació presentada i, finalment,  l’any 2015 l’expedient és acceptat a tràmit.

El dia 13 de febrer de 2016 es publica  al Diari Oficial de la Unió Europea el Document Únic de l’IGP Gall del Penedès (tres mesos perquè els membres de la Unió Europea s’hi puguin oposar abans de registrar-ho i publicar-ho.).

Finalment, el dia 25 de febrer de 2016 el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya publica l’Ordre del Departament d’Agricultura de la Generalitat per la qual s’aprova l’IGP Gall del Penedès de forma transitòria i es reconeix el seu Consell Regulador Provisional.

Tots plegats hem aconseguit el reconeixement d’un producte que reforça la identitat de la comarca, que dóna valor a la gastronomia, que incideix en l’economia, en la cultura i l’enoturisme..., i ens fa més visibles als ulls del món.