S'edita una nova guia d'interpretació de la normativa europea de producció agrària ecològica

El marc normatiu que regula la producció agroalimentària ecològica en tota la Unió Europea (UE) està establert pel Reglament (CE) 834/2007 del Consell, de 28 de juny de 2007, sobre producció i etiquetatge dels productes ecològics. Segons aquesta normativa, la producció agroalimentària ecològica és un sistema general de gestió agrícola i producció d’aliments que combina les millors pràctiques ambientals, un elevat nivell de biodiversitat, la preservació de recursos naturals, l’aplicació de normes exigents sobre benestar animal, i una producció conforme a les preferències de determinats consumidors per productes obtinguts a partir de substàncies i processos naturals que contribueixen a la protecció del medi ambient i al desenvolupament rural.   L’aplicació d’aquestes normes a la casuística concreta en què es troben els operadors ecològics catalans genera, en ocasions, certes situacions ambigües que cal concretar i establir, per a evitar disfuncions i aportar seguretat i garanties, tant als responsables de la producció, elaboració i comercialització, com als del control i certificació dels productes ecològics.   Per tal d’evitar els problemes derivats d’aquestes ambigüitats, el passat mes de maig ja es va establir un nou Quadern de Normes Tècniques de la producció agrària ecològica, aprovat mitjançant Resolució AAM/951/2012, de 15 de maig. Aquest procés de clarificació de les normes europees es completa ara mitjançant l’establiment d’una sèrie de notes interpretatives que s’afegeixen a aquestes normes tècniques, i que es publiquen conjuntament en una guia d’interpretació de la normativa europea de producció ecològica