El Parc del Foix ofereix subvencions per a empreses agrícoles i ramaderes un valor total de 8.000 euros

El Butlletí Oficial de la Província del 21 de desembre publica les bases reguladores de les subvencions, dins l'àmbit territorial del Pla especial de l'embassament del Foix, a associacions, agrupacions i empreses forestals, agrícoles i ramaderes, per una banda, i per a entitats culturals, per l'altra. La data límit de presentació d'instàncies és el 28 de febrer per a aquelles activitats i actuacions subvencionades entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2013.

Les subvencions, per un valor total de 8.000 euros, van adreçades a agrupacions o associacions que integrin un conjunt d'explotacions i finques agrícoles o ramaderes incloses totalment o parcial dins l'àmbit territorial d'actuació del Consorci. L'import màxim de la subvenció serà del 50% del cost de l'activitat i, en tot cas, no superarà els 3.000 euros.

Entre les activitats subvencionades hi ha actuacions de rehabilitació o millora d'instal·lacions o edificis directament vinculats i destinats a l'activitat agrícola - ramadera; arranjament o construcció d'estructures exteriors: camins, sèquies, basses, tanques, parets seques i similars; instal·lació de serveis bàsics per a l'explotació; inversions que tinguin com a finalitat la realització de pràctiques culturals o maneig ramader respectuoses amb el medi i que contribueixin a la preservació del patrimoni natural (producció ecològica, ramaderia extensiva...).

Altres activitats subvencionades són les actuacions encaminades a la recuperació d'antics camps de conreu i que es trobin en zona de protecció agrícola definida al pla especial vigent; inversions destinades a la incorporació d'un valor afegit a les produccions agrícoles i ramaderes (primera transformació); adquisició de maquinaria o altres útils per a l'explotació; obres estructurals de rehabilitació o millora d'habitatges de primera residència; reparació d'edificis o millora de les condicions bàsiques d'habitabilitat; les obres d'electrificació, portada de telèfon o altres serveis i infrastructures i subministraments bàsics als habitatges i els arranjaments exteriors.