La Generalitat de Catalunya regularà els aliments de proximitat amb una identificació específica

Segons va informar el diari La Vanguardia el passat 27.07.12, la venda de productes alimentaris agraris i ramaders de proximitat tindrà una identificació específica a Catalunya, segons el text d'un decret que ha elaborat el Departament d'Agricultura de la Generalitat, i que estarà destinat a regular el comerç d'aquest tipus d'aliments.   La nova regulació està encaminada a potenciar el consum d'aliments propers al lloc de producció, ja sigui mitjançant la venda directa o mitjançant la comercialització a través de canals curts (amb intervenció d'un sol intermediari com a màxim).       LOGOTIP   Els productors podran presentar la sol·licitud d'adhesió al sistema de venda de proximitat, fet que els permetrà disposar d'una acreditació i el logotip. El DAAM ha de lliurar l'acreditació en 15 dies i, una vegada obitinguda, tindrà validesa indefinida.     MOSTRAR   En la venda directa, serà obligatori exhibir l'acreditació i el logotip. En la venda en circuit curt (un intermediari), la identificació es farà només amb el logotip. Els productes elaborats poden portar el logo a l'etiqueta.     SEPARAR   Quan al punt de venda es venguin altres articles, els productes de proximitat s'hauran d'identificar amb el logo. Els productes en circuit curt han d'estar separats de la resta.       Per llegir més informació d'aquesta notícia cliqueu aquí.